Together with The Iron Viking ðŸ›Ąïļ JoinTheForce organises a beautiful tournament where you can win a nice prize!

This wonderful tournament will take place on 5 June from 20:00 to about 22:00.
The game which it is all about is Wreckfest! 🏎ïļ

Wreckfest is a racing game focused on destroying cars, so it’s going to be a hell of a fight between the participants 😉 So don’t assume that people will stick to fair play! The only thing that counts is to keep your car on the track and leave it in one piece, even if others will do everything they can to destroy you! This can only lead to hilarious and epic moments during the tournament!

If you think you have to have this game 😊 just check out G2A, they have it on sale right now, how great is that!

If you think you will be the best driver in this tournament, you might be in for a treat. The winner of the tournament will win a Coolemaster power supply of V750 gold!

If you think this is for me, I want to participate! You can, just take a look on our Discord server! There you can sign up for this epic tournament.

We hope to see as many people as possible on June 5 to destroy each others cars and of course to have a lot of fun together! ðŸĪŠ

May the best racer I mean bumper car win 😉 !

WhereForcesComeTogether #JoinTheForceFamily #CoolerMaster #Community #Wreckfest #TheIronViking

Dutch Version:

Samen met de The Iron Viking ðŸ›Ąïļ organiseert JoinTheForce een pracht toernooi waar een mooie prijs te winnen valt!

Dit prachtige toernooi gaat plaats vinden op 5 juni van 20:00 tot ongeveer 22:00.
De game waar het allemaal om gaat draaien is Wreckfest! 🏎ïļ

Wreckfest is een racespel gericht op het kapot maken van auto’s, het gaat dus een hels gevecht worden tussen de deelnemers 😉. Ga er dus niet van uit dat mensen zich aan fair play zullen houden! Het enige wat telt is hou je auto op de baan en laat hem heel ook al zullen andere er alles aan doen om jouw kapot te maken! Dit kan dus alleen maar hilarisch en epische momenten gaan opleveren tijdens het toernooi!

Mocht je nou denken die game moet ik hebben 😊 kijk dat even op G2A daar is de game op dit moment in de aanbieding, hoe lekker is dat!

Denk jij dat je de best coureur gaat zijn tijdens dit toernooi dan staat jou misschien wel iets heel moois te wachten. Dit winnaar van het toernooi wint namelijk een Coolemaster voeding v750 gold!

Mocht je nou denken dit is helemaal voor mij, hier wil ik aan meedoen! Dat kan, neem dan een kijkje op onze Discord server! Daar kan je je aanmelden voor dit epische toernooi.

Wij hopen zoveel mogelijk mensen op 5 juni te zien om elkaars auto lekker te slopen en om natuurlijk veel plezier en lol met elkaar te maken! ðŸĪŠ

Mogen de beste racer ik bedoel botsauto winnen 😉!

#WhereForcesComeTogether #JoinTheForceFamily #CoolerMaster #Community #Wreckfest #TheIronViking

Share: